Make your own free website on Tripod.com

      แหล่งอาศัยของกล้วยไม้มีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ ป่าผลัดใบ และป่าไม่ผลัดใบ

     ป่าผลัดใบ ได้แก่

               ป่าทุ่งหญ้า เป็นป่าที่มีไม้ยืนต้นปรากฏอยู่น้อยมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วย หญ้าชนิดต่าง ๆ กล้วยไม้ที่เกิดในป่าทุ่งหญ้า ได้แก่ นางอั้วน้อย เอื้องสีตอก นางอั้วแก้มช้ำ ยี่โถปีนัง เป็นต้น

               ป่าเต็งรัง เป็นป่าที่มีไม้ยืนต้นในวงศ์ไม้ยางเป็นพันธุ์ไม้เด่นชัด ดินขาดคุณสมบัติ ในการเก็บน้ำ กล้วยไม้ที่พบเป็นกล้วยไม้ดินคล้ายกับกล้วยไม้ในป่าทุ่งหญ้ามีกล้วยไม้ดินอา ศัย เช่น กะเรกะร่อนด้ามข้าว เข็มแดง เข็มแสด เข็มขาว เขากวางอ่อน หนวดพราหมณ์ สิงโตงาม สิงโตทอง เป็นต้น

                ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่มีต้นไผ่ปรากฏร่วมกับไม้ยืนต้น กล้วยไม้ดินที่พบมักมี การพักตัวก่อนออกดอก เช่น บัวสันโดษ นางอั้ว ช้างผสมโขลง ว่านจูงนาง ว่านจูงนางหลวง ส่วนกล้วยไม้อิงอาศัย เช่น เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด พญาไร้ใบ เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด เป็นต้น

 

     ป่าไม่ผลัดใบ ได้แก่

                ป่าดงดิบแล้ง เป็นป่าที่มีไม้ยืนต้นขึ้นหนาแน่น พื้นที่ป่ามีแสงรำไร แสงแดดส่อง ลงไปไม่ถึงมากนัก สกุลกล้วยไม้ที่พบตามพื้นป่า เช่น ว่านน้ำทอง ว่านนกคุ้ม อั้วข้าวตอก เอื้องมังกร สร้อยทอง เอื้องเสือดาว เป็นต้น

                ป่าดงดิบเขา เป็นป่าที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ พื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล มากกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป อากาศค่อนข้างหนาวเย็น กล้วยไม้ดินที่พบ เช่น กะเรกะร่อนสำเภางาม กล้วยไม้ดง เอื้องพร้าว เอื้องแฝงภู ส่วนกล้วยไม้อิงอาศัย เช่น กระดิ่งภู เอื้องพลายชมพู เอื้องลำต่อ เอื้องเทียนขาว เสือโคร่ง เป็นต้น

                ป่าดงดิบชื้น เป็นป่าที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ขึ้นหนาแน่นมากแสงแดดส่องถึงได้ น้อย แทบจะไม่เห็นเลย มีปริมาณน้ำฝนต่อปีมาก เช่น ที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน หรือที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส กล้วยไม้ที่พบ เช่นกล้วยปลวกม่วง กล้วยปลวกภู เอื้องแมงมุม เอื้องนวลจันทร์ ส่วนกล้วยไม้อิงอาศัยมักชอบอากาศที่มีความชื้น สูง เช่น ผีเสื้อสุมาตรา เอื้องนิ่มถิ่นใต้ เอื้องเถาวัลย์ไม้ ฟ้ามุ่ย เอื้องคำ เป็นต้น

                ป่าพรุ เป็นป่าที่มีน้ำขัง และมีซากพืช ซากสัตว์ที่ไม่ย่อยสลายทับถมหนาแน่นไม่ มีส่วนที่เป็นพื้นดินแท้ ๆ กล้วยไม้ดินไม่พบเลย แต่พบกล้วยไม้อิงอาศัย เช่น สิงโตก้ามปูแดง สิงโตทอง พญาไร้ใบ เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด เป็นต้น