Make your own free website on Tripod.com

     ลักษณะต่าง ๆ ของกล้วยไม้ ได้แก่ ดอก, ฝัก, เมล็ด, ใบ, ลำต้น และราก

   1. ดอก

         ดอกกล้วยไม้มี 6 กลีบ แบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดแรกเป็นกลีบเลี้ยง หรือกลีบชั้นนอก อยู่ด้านบน 1 กลีบ<a> และด้านล้าง 1-2 กลีบ<b> ส่วนชุดที่สอง คือกลีบดอกหรือกลีบชั้นใน มี 2 กลีบ อยู่ด้านข้าง<c> และอีก 1 กลีบ อยู่ด้านล้าง<d> ซึ้งมีรูปร่างลักษณะต่างกันออกไป เพื่อช่วยให้เกิดการถ่ายละอองเกสร เรียกว่า "กลีบปาก" หรือกระเป๋า และก้านดอก<e> เส้าเกสร<f>

     2. ฝักและเมล็ด

          ฝักหรือเมล็ด ของกล้วยไม้เมื่อแก่มักจะแตกตามยาวเป็น 3 แนวเมล็ดภายในฝัก มีขนาดเล้กมาก มีจำนวนมาก บางชนิดอาจมีล้านเมล็ดภายในฝักเดียวกัน และยังมีขนเป็น เส้นยาวที่เรียกว่า spring hair แทรกปะปนอยู่กับเมล็ด เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความ ชื้น ขนยาวเหล่านี้จะช่วยดีดให้เมล็ดกระจายออกไปได้ไกลยิ่งขึ้นเมื่อฝักแตก ซึ่งในสภาพ ธรรมชาติแล้วเมล็ดเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เติบโตงอกงามเป็นต้นใหม่ได้มากนัก เมล็ดที่ จะงอกและเติบโตเป็นต้นใหม่ได้นั้นต้องอยู่ในที่ ที่มีสภาพเหมาะสม ซึ่งมักจะมีราพวก mycorhiza อยู่ราเหล่านี้จะมีเส้นใยที่เจริญเข้าไปในเมล็ดกล้วยไม้ ทั้งรา และเมล็ดหรือต้น อ่อนของกล้วยไม้ จะอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน

 

       3. ใบ

             ใบของกล้วยไม้เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวทั้งหมด แต่ขนาด รูปร่าง จำนวน สีสัน ต่างกัน รวมถึงการเรียงตัวจะแตกต่างกันไปตามสกุล และชนิดของกล้วยไม้ บางชนิดมีใบเล็กมาก เช่น เอื้องไข่ปลา พญาไร้ใบ บางชนิดมีใบใหญ่มาก เช่น พลูช้าง บางชนิดทิ้งใบ และไม่ทิ้ง ใบ พวกที่ทิ้งใบส่วนมากใบจะมีลักษณะเป็นแผ่นบาง เช่น เอื้องสายหลวง เป็นต้น ส่วนพวก ที่ไม่ทิ้งใบ ใบมีลักษณะเป็นใบแผ่ หรือแผ่นแบน หนา อวบน้ำ เช่น สกุลช้าง เป็นต้น

 

        4. ลำต้น

              ลำต้นของกล้วยไม้มีลักษณะลำต้นโค้ง ทั้งเป็นลำต้นตั้งตรง เหมือนต้นอ้อเป็น เหง้าทอดนอน และลำต้นอวบน้ำชูส่วนยอดขึ้น หลายชนิดมีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน ทั้งหัว แบบมันฝรั่ง และหัวแบบเผือก สิ่งสำคัญที่ทำให้กล้วยไม้ดำรงชีวิตอยู่รอดได้คือ การพัฒนา รูปร่างลักษณะส่วนต่าง ๆ ของลำต้น เริ่มตั้งแต่ต้นที่มักมีลักษณะป่องพอง อวบน้ำ หรือ เรียกว่า "ลำลูกกล้วย" หรือ "หัวเทียม" ซึ่งจะมีลักษณะต่างกันไปหลายแบบ กล้วยไม้หลาย ชนิดจะมีกิ่งที่จะกลายเป็นต้นเล็ก ๆ ซึ่งเมื่อหลุดร่วงไปก็จะเติบโตเป็นต้นใหม่ได้เพราะนอก เหนือไปจากการแตกหน่อขยายขนาดกอ ตามธรรมชาติ

 

        5. ราก

             รากของกล้วยไม้จะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อพิเศษที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เรียกว่า "วีเลเมน" จำนวนมาก ห่อหุ้มรากที่แท้จริงไว้ ทำหน้าที่เก็บสะสมความชื้น ป้องกัน แสงแดดให้รากที่แท้จริงที่อยู่ภายใน ส่วนปลายของรากกล้วยไม้จะมีสีเขียวอ่อน หรือสีเขียว เข็ม ทำหน้าที่ช่วยสังเคราะห์แสง สร้างอาหารให้ต้น รากที่เจริญดีจะต้องมีสีเขียวหรือสีแดง อมม่วง ที่มีขนาดยาวใหญ่ เป็นกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตได้ดี และขึ้นอยู่กับน้ำที่ใช้ด้วยว่า สะอาดหรือเปล่า น้ำที่ใช้ได้ดีคือ น้ำจากฝนที่ไกลห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม